Category Archives: Declaració

Demanda de destitució del director general de Medi Natural i Biodiversitat

D’acord amb la Declaració a favor del Patrimoni natural de Catalunya, donada a conèixer el passat mes d’abril de 2014, presentada en compareixença al Parlament de Catalunya, enviada a diversos responsables del Govern de la Generalitat de Catalunya i presentada personalment al mateix president de la Generalitat, les entitats sotasignades, constatant que el patrimoni natural del país es veu desatès en les seves necessitats més bàsiques,

RECORDEM LES PREMISSES DE LA DECLARACIÓ A FAVOR DEL PATRIMONI NATURAL

  1. Aturar immediatament el desmantellament de les polítiques de conservació del patrimoni natural, revertint, a partir d’enguany, les tendències de reducció de pressupostos i d’equips humans que s’hi destinen. Mesurar anualment el que s’hi destina i retre’n comptes amb transparència a la societat.
  2. Mantenir, o recuperar quan s’escaigui, els programes de recerca i de seguiment del patrimoni natural que han de permetre avaluar-ne l’estat i mesurar regularment l’efectivitat de les polítiques públiques que hi incideixen, i fer-ne públics els resultats anualment.
  3. Reagrupar les competències sobre gestió i planificació del patrimoni natural amb la resta de competències ambientals en un únic departament responsable de les polítiques ambientals, i de caràcter transversal. D’aquesta manera, l’acció política sobre el patrimoni natural es podria coordinar millor amb les diferents polítiques sectorials que hi incideixen i que, sovint, se’n beneficien.
  4. Impulsar la consolidació d’una administració pública moderna i eficaç, que superi les greus disfuncions actuals i dotar-la dels mitjans necessaris per garantir-ne l’efectivitat.
  5. Tramitar, aprovar i aplicar, amb la màxima urgència, les dues eines legals bàsiques per poder conservar el patrimoni natural: la Llei de la Biodiversitat i del Patrimoni Natural i l’Estratègia Catalana de Conservació de la Biodiversitat, i que concretin els acords del Conveni de la Diversitat Biològica, les Directives Europees i les lleis estatals a Catalunya.
  6. Millorar l’accés a la informació, la participació i la justícia en matèria de medi ambient, per a la ciutadania i les organitzacions socials, dotant a la fiscalia de medi ambient dels mitjans indispensables per poder fer front als delictes ambientals greus.

CONSTATEM amb preocupació

  • Que a data d’avui no s’ha acomplert res del que la Declaració demanava, i ni tan sols hi ha hagut una resposta per part dels responsables directes en matèria de gestió i conservació del patrimoni natural;
  • Que les polítiques de conservació de la natura, al nostre país, s’estan fragmentant i afeblint, mentre es perden les enormes oportunitats que el patrimoni natural pot proporcionar al conjunt del país;
  • Que el responsable més directe, dins el Govern, de les polítiques de conservació i gestió del patrimoni natural és el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

I, en conseqüència, DEMANEM

  • La destitució del director general de Medi Natural i Biodiversitat, per la seva incapacitat de redreçar la situació, i per la passivitat i desídia amb què es tracta en aquesta Direcció General la conservació del patrimoni natural (incloent-hi la gestió dels parcs naturals i la resta d’espais protegits, i les accions de recuperació de la biodiversitat més amenaçada).

APNAE
Associació Amics del Museu de la Ciència
Associació Boletaire
Associació de Naturalistes de Girona, ANG
Associació Druida
Centre per a la Sostenibilitat Territorial, CST
CERM – Museu del Ter
Col·legi de Geògrafs
Col·legi de Geòlegs de Catalunya,
COLGEOCAT
Coordinadora Salvaguarda del Montseny
DEPANA
Ecologistes de Catalunya, EdC
Ecologistes en Acció
Fanal – Ecologistes del Moianès
Fundció Albert Tomas
GEDENA
Grup defensa del Ter
Grup Naturalistes d’Osona
Institució Catalana d’Història Natural, ICHN
IRBIO
Nereo
Obsrador del Tercer Sector Ambiental,
o3sac
Xarxa de Custòdia del Territori, xct
Xarxa Voluntariat Ambiental